SHPORA.net :: PDA

Login:

Main
FAQ

Search:
Title: | Body:

ұқ:


1) ө :

-,-,-,-,-,-.

-,-.

-ғ,-,-қ,-

-қ,-,-қ,-,-қ,-.

-,-

-ң,-ң

-,-,-,-

-қ,-қ,-,-,-

-,-,-

2) .. :

-ғқ,-,-ққ,-,-қ,-

-қ,-,-қ,-

-ғ,-,-қ,-

-ғ,-,-қ,-

-қ,-

-,-,-,-

-,-,-,-,-,-

-,-,-,-

-ғ,-,

-,-

-,-,-,-,-,-

-ңқ,-ң,-ңқ,-ң

3)Ү .. :

-қ,-,-ғ,-

.

1) -ң қ ү, ү, , ғ, ө

. .

2) - ң қ ғ

қ ү.

:

-қ,-,-қ,-

-,-,-,-,,-

-қ,-ғ,-қ,-ғ,-ғ,-,-,-,-қ,-ң,-,-,-ғ,-

,-,-. ұқ қ.

3)ү - қ ң ә ө қ ө

ү.

: ү ң қ қ.

4) - қ ң ә қ

.

: ү үң (,,ө,ң,ғ,,ң,,қ)

қ.

ң ө қ:

1.қ

2.-ө ң

3.қ-

4.-ғ .. ұ

5.қ--әң ң