SHPORA.net :: PDA

Login:
регистрация

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

ALU ( Arithmetic-Logic Unit)


Teostab aritmeetika ja loogikatehteid. Multipleksor valib vastavalt etteantud koodile

ühe kindla funktsiooniga sisenditest ja suunab väljundisse. Selle lülituse alusel võib

koostada mitmebitiseid mitmefunktsioonilisi aritmeetika-loogika-plokke.

Aritmeetikatehete operandide ja tulemuste salvestamise jaoks on otstarbekas kasutada

registreid ning suunamised registritest ALU sisenditesse ja ALU väljundist

registritesse teostada multipleksorite ja demultipleksorite abil. ALU väljundsignaale ?

liitmisel või nihutamisel ülekandena kõrgeimast bitist tulevad CO (carry out) ja

madalaimast bitist allapoole väljanihkuvad LSB-d (last significant bit) ? saab

kasutada sisendsignaalidena CI (carry in) ja MSB (most significant bit) ALU töö

samal sammul. Näiteks CO suunamisel CI-sse realiseerime ringülekande, LSB

4

suunamisel MSB-sse toimub ringnihe jne. CO ja MSB väärtusi võib salvestada ka

trigerite abil ja kasutada ALU töö järgmisetel sammudel. Peale selle on osutunud

otstarbekaks registreerifa tehte tulemuse muidki tunnuseid, milledest tähtsamad on

ületäitumine, mis paljudel juhtudel vastab CO-le, nulltulem, negatiivne tulem,

väljanihkunud biti väärtus C jt.

Tunnuste salvestamiseks rakendatakse trigereid, mille olekuid kasutab nii ALU ise

kui ka tema juhtplokk. Kirjeldatud tunnusbitte nimetatakse sageli lippudeks (flag) ja

nad kuuluvad funktsionaalselt ALU juurde.