SHPORA.net :: PDA

Login:
регистраци€

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

Ё≈ћ Ѕ”џЌƒј–џ.


Ё≈ћ-ның даму тарихы б≥рнеше буындарға бөл≥нд≥. Ѕ≥р≥нш≥ буындағы машиналар (1940-1955 жылдар) б≥рнеше жүздеген шаршы метр орын алатын және мыңдаған электрондық шамдары бар алып құрылғылар ед≥. ќларға бағдарламаларды енг≥зу үш≥н, перфоленталар мен перфокарталар пайдаланылды.

1955 жылдан бастап, ек≥нш≥ буындағы Ё≈ћ-дар пайда бола бастады. ќларда электрондық шамдардың орнына жартылай өтк≥зг≥штер Ц транзисторлар пайдаланылды.

Ёлектрондық өнд≥р≥с орындары интегралдық сұлбалар жасай бастады. »нтегралдық сұлба Ц бұл шағын жартылай өтк≥зг≥ш кристалдар, оларда б≥рнеше жүздеген, т≥пт≥ мыңдаған транзисторлар бар.

»нтегралдық сұлба нег≥з≥ндег≥ Ё≈ћ-дар бұл үш≥нш≥ буындағы Ё≈ћ-дар. Ё≈ћ-дар халық шаруашылығында кең≥нен қолданыла бастады.

Қаз≥рг≥ кездег≥ Ё≈ћ-дар Ц бұл төрт≥нш≥ буындағы Ё≈ћ-дар. ќлар 70-ш≥ жылдардан бастап өнд≥р≥ске енд≥.

Қаз≥рг≥ кезде көптеген елдерде бес≥нш≥ буындағы Ё≈ћ-ды жасау ≥с≥ қолға алынуда. Ѕұл машиналар кәд≥мг≥ т≥лд≥ , €ғни Ужасанды интеллектФ Ё≈ћ-дары болуы керек. Ѕұл иде€ толығымен ≥ске асқанда, Ё≈ћ-ға кәд≥мг≥ сөзбен мәселен≥ түс≥нд≥р≥п айтасың, ал компьютер өз≥ бағдарламаны құрып, мәселен≥ (есепт≥) шешет≥н болады.