SHPORA.net :: PDA

Login:
регистраци€

Main
FAQ

гуманитарные науки
естественные науки
математические науки
технические науки
Search:
Title: | Body:

ƒ≈–Ѕ≈—  ќћѕ№ё“≈–ƒ≤Ң ҚҰ–џЋџ—џ


 ез-келген дербес компьютер б≥рнеше құрылғылардан тұрады. Ѕұл құрылғылардың кейб≥р≥ өте маңызды Ц бұлар монитор, жүйел≥к блок пен пернетақта, өйткен≥ компьютер оларсыз жұмыс ≥стемейд≥. Ѕасқа құрылғылар да пайдалы м≥ндеттер атқарады, б≥рақ компьютер оларсыз да жұмыс ≥стей алады. ƒербес компьютерд≥ң процессоры мен жедел жадынан басқалары оның сыртқы құрылғылары болып табылады. ќлар: монитор, пернетақта, принтер, маус, модем, т.б.

Әрб≥р сыртқы құрылғы компьютерд≥ң процессорымен арнайы блоктар Ц адаптер немесе контроллер арқылы жалғасады. ∆үйел≥к блоктың алдыңғы тақтасында: компьютерд≥ қосу/өш≥ру батырмасы, дискжетек, компакт-диск≥ден оқитын CD-ROM орналастырылған.

∆үйел≥к блоктың ≥ш≥нде аналық (жүйел≥к) плата (тақша), процессор, қоректенд≥ру блогы, жедел жад, қатқыл диск, дискжетек, CD-ROM, бейнетақша, дыбыс тақшасы мен көптеген басқа құрылғылар бар.

ѕроцессор Ц компьютерд≥ң ең басты бөл≥г≥. ќл Ц компьютерд≥ң УмиыФ. ќл бүк≥л компьютерд≥ң жұмысын атқарады және бағдарламалардағы барлық командаларды орындайды.

ƒисплей Ц компьютерд≥ң экранына ақпаратты шығаратын құрылғы. ƒисплей Ц компьютерд≥ң Ут≥л≥Ф, ол оның көмег≥мен өз≥н≥ң жұмысы туралы барлық қажет ақпаратты бер≥п отырады. ƒисплей электронды-сәулел≥к түт≥кшеден, қоректенд≥ру блогынан және сәулен≥ басқарушы электрондық блоктан тұрады.

ѕернетақта Ц компьютерге ақпарат енг≥зуге арналған құрылғы. ќл әр≥пт≥ң және цифр пернелер≥н≥ң көмег≥мен компьютерге кез-келген ақпаратты беруге мүмк≥нд≥к жасайды. Қаз≥рг≥ компьютерд≥ң пернетақтасында 101 немесе 102 перне болады.